Individuální terapie

Nabízím terapii v těchto oblastech: Cena konzultace 700 Kč / 50 min.

Skupinová terapie

Nabízím skupinovou terapii, kterou vedu se svým kolegou Miroslavem Gažákem.

Skupina je určená širokému okruhu osob s potížemi v mezilidských vztazích a v oblasti přijetí sebe sama.

Může být prospěšná osobám:

Každou středu 16:45 - 18:15 hod.
Cena skupinové terapie 1300 Kč / měsíc.
Byl jsem schopen říci, co mi vadí, místo toho, abych to držel v sobě.
Pomohlo mi, že jsem mohl jako ostatní otevřeně hovořit o osobních problémech a dělat i další pro mne ohrožující věci.
Pomohl jsem ostatním a byl jsem pro ně důležitý.
Odhalil jsem o sobě problematické věci a druzí ve skupině mě pořád brali.
Práce ve skupině mi pomohla pochopit problémy, které jsem míval s rodiči, sourozenci nebo jinými důležitými lidmi.
Zjistil jsem, že musím převzít odpovědnost za to, jak žiji svůj život, bez ohledu na to, jak mnoho podpory a vedení dostávám od ostatních.
Zjistil jsem, že jsou mi někteří lidé sympatičtí nebo nesympatičtí z důvodů, které se vůbec netýkají jich samých, ale souvisejí spíše s mými problémy s jinými lidmi v minulosti.
Zjistil jsem, že ostatní mají stejně „špatné“ myšlenky jako já.
Objevil jsem a také přijal některé své dosud neznámé nebo nepřijatelné vlastnosti.
Ostatní mi otevřeně řekli, co si o mně myslí.
Skupina mi dala možnost zjistit, jak se k druhým přiblížit.
Povzbudilo mne, když jsem viděl, že ostatní se zlepšují.

Terapeut

Mgr. Jana Eismanová

Vystudovala UK v Praze v oboru Psychosociální studia věnuje se

Kontaktní informace

Pravidla

Pravidla a vodítka pro účast ve skupinové terapii

Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, velmi účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Je stejně prospěšná a v některých případech prospěšnější, než individuální terapie, zejména když jsou důležitými úkoly terapie sociální podpora a učení se mezilidským vztahům. Velká většina lidí, kteří se skupinové terapie zúčastní, z ní má značný užitek. Ačkoli je skupinová terapie celkově velmi podpůrná, někdy Vám může připadat vyčerpávající.

Některé cíle skupinové terapie

Mnozí lidé, kteří vyhledávají terapii, se cítí osamělí a nespokojení ve své osobní životní situaci. Mívají potíže s vytvářením a udržováním blízkých, vzájemně uspokojivých a smysluplných vztahů s druhými lidmi. Často mají zájem o to, aby se dověděli více o tom, jak si utvářejí vztahy k druhým lidem.

Skupinová terapie nabízí možnost k:
  • dostávání a poskytování podpory a zpětné vazby
  • zlepšení mezilidských vztahů a komunikace
  • experimentování s novým chováním ve vztahu k lidem
  • mluvení o pocitech upřímně a přímo
  • získání vhledu do svých vlastních myšlenek, pocitů a chování a jejich pochopení prostřednictvím zkoumání vztahových vzorců ve skupině i mimo skupinu
  • získání pochopení myšlenek, pocitů a chování druhých lidí
  • zlepšení sebedůvěry, sebehodnocení a sebeúcty
  • prodělání osobní změny v rámci skupiny s očekáváním, že přinese to, co se naučíte, do života mimo skupinu

Důvěrnost

Se všemi výpověďmi a vyjádřeními účastníky psychoterapie se musí zacházet s největší možnou úctou, vážností a respektem. Je to nezbytnou součástí etického a profesionálního chování.

A) Terapeuti

Skupinoví terapeuti jsou zavázáni k zachování naprosté důvěrnosti s výjimkou jedné situace: když existuje bezprostřední riziko vážného poškození člena skupiny nebo někoho jiného. Jestliže budete souběžně v individuální léčbě, požádáme Vás o svolení k pravidelným kontaktům s Vaším individuálním terapeutem. Vaši terapeuti jsou Vašimi spojenci a pro Vaši terapii je důležité, aby byli spolu ve styku.

B) Členové skupiny

Podobně se důvěrnost očekává od všech členů skupiny. Členové skupiny musejí zachovávat důvěrnost, aby vytvořili bezpečné prostředí pro terapeutickou práci a aby ve skupině vznikla důvěra. Většina lidí ve skupině si raději udržuje terapii jako soukromé místo a vyhýbá se jakémukoli hovoru o ní s jinými lidmi. Pokud se však chcete v hovoru s rodinou nebo s přáteli někdy zmínit o skupinové terapii, měli byste mluvit jen o vlastní zkušenosti a nikoli o zkušenostech jiných členů. Nikdy neuvádějte jméno žádného jiného člena nebo neříkejte něco, co by mohlo některého jiného člena nechtěně odhalit.

Co ve skupině děláte? Jaké chování se od Vás očekává?

Na setkáních není předepsaný program. Účastníci jsou podporováni v tom, aby hovořili o jakýchkoli osobních nebo vztahových záležitostech vážících se k problémům a cílům, které je přivedly do terapie.

Účastníci jsou povzbuzováni k tomu, aby poskytovali podporu, ptali se, uvažovali o věcech, které byly nebo nebyly řečeny, sdíleli asociace a myšlenky. Velký důraz je kladen na zkoumání vztahů mezi členy – tj. na „tady a teď“. Členové budou často žádáni, aby sdíleli své dojmy navzájem – z myšlenek, obav a kladných pocitů druhých. Čím více pracujeme ve skupině „tady a teď“, tím je skupina účinnější.

K tomu, aby měl člověk ze skupinové terapie prospěch, je nutné, aby se odhalil. Členové skupiny by se však měli sami rozhodovat, jakým tempem se budou odkrývat. Nikdy nenutíme členy skupiny ke zpovědím.

Aby se ve skupině vytvořilo terapeutické prostředí, žádáme členy, aby se vždy snažili říkat věci jiným členům skupiny konstruktivním způsobem. Prospěšná odezva se zaměřuje na to, co se děje „tady a teď“, neobviňuje, je příhodná a spojuje člena dostávajícího odezvu se členem, který ji poskytuje. Tento druh přímé odezvy a zapojení je nový: v naší kultuře lidé zřídka mluví tak upřímně a přímo. Proto se to zpočátku může zdát riskantní, ale je to také velmi poutavé a smysluplné.

římé poskytování rad členy a terapeuty obvykle není užitečné. Také obecné diskuze o takovýchto tématech, jako je sport nebo politika, nejsou užitečné, pokud na současné události není něco, co má zvláštní vztah k osobním nebo meziosobním záležitostem členů.

Terapeutická skupina není místem k vytváření přátelství. Spíše je společenskou laboratoří – místem, kde člověk získává dovednosti k rozvíjení smysluplných a uspokojivých vztahů. Ve skutečnosti terapeutické skupiny (na rozdíl od podpůrných nebo společenských skupin) nepodporují společenský kontakt s ostatními členy mimo skupinu. Proč? Protože vztahy s jiným členem nebo členy skupiny mimo skupinu obvykle brání terapii!

Jak to překáží terapii? Abychom to mohli vysvětlit, musíme nejdříve zdůraznit, že Vaším prvořadým úkolem v terapeutické skupině je plně zkoumat své vztahy s každým členem ve skupině. Zpočátku se to může zdát matoucí nebo bez vztahu k důvodům, proč jste vyhledali terapii.

Začíná to však dávat smysl, když si uvědomíte skutečnost, že skupina je společenským mikrosvětem – tzn., že problémy, které zažíváte ve svém společenském životě, se objeví také ve Vašich vztazích ve skupině. Zkoumáním a pochopením všech stránek svých vztahů s ostatními členy a přenesením tohoto poznání do života venku začínáte tedy proces rozvíjení uspokojivějších vztahů.

Když si však vytvoříte blízký vztah s jiným členem (náhodou nebo záměrně) mimo skupinu, nemusíte být ochotni sdílet všechny své pocity týkající se tohoto vztahu ve skupině. Proč? Protože toto přátelství může pro Vás znamenat tak mnoho, že se můžete zdráhat říci cokoli, co by ho mohlo nějak ohrozit. Co se stane v terapeutické skupině, když se učiní ústupky otevřenosti a upřímnosti? Terapie se zastaví!

Proto je nejlepší, když členové, kteří se setkají mimo skupinu (náhodou nebo záměrně), sdílejí všechny důležité informace se skupinou. Jakýkoli druh tajemství týkající se vztahů zpomalí práci v terapii. Někdy si členové vytvoří k jiným členům silné city. Podporujeme, aby se o těchto citech mluvilo – jak o pozitivních, tak o jiných pocitech, jako je podráždění nebo zklamání. Očekává se, že členové skupiny budou o svých citech a pocitech mluvit a nebudou podle nich jednat.

Skupinoví terapeuti

Vaši skupinoví terapeuti nebudou skupinu řídit. Mají spíše roli účastníka/facilitátora než instruktora. Terapie je nejplodnější, když probíhá ve spolupráci a sdílení. Mějte na paměti, že vklad jiných členů může být stejně důležitý, nebo ještě důležitější než poznámky vedoucího. Terapeuti mohou mít postřehy o interakci a chování ve skupině nebo o tom, co určití lidé říkají nebo dělají ve skupině.

Pokud chcete něco říct skupinovým terapeutům, doufáme, že když to bude možné, řeknete to při setkání skupiny. Jestliže však máte něco naléhavého, o čem musíte mluvit se skupinovým terapeutem mimo skupinu, je možné se na tom dohodnout. Ovšem na dalším setkání skupiny je užitečné říci, o čem jste s terapeutem mluvili. Měli byste se podělit i o důležité věci z individuální nebo párové terapie s jiným terapeutem. Doufáme, že se skutečně nevyskytnou žádné záležitosti, o kterých byste na skupině nemohli mluvit. Zároveň víme, že důvěra se rozvíjí jen postupně a že některé osobní věci budete moci odkrýt teprve tehdy, až se ve skupině budete cítit v bezpečí.

Počáteční délka zkušebního období nebo závazku

Skupinová terapie obvykle neposkytuje účastníkům okamžitý pozitivní přínos. Z tohoto důvodu mají někdy účastníci pocit, že chtějí z terapie odejít brzy po začátku, kdy pro ně začne být vyčerpávající. Žádáme Vás, abyste pozastavili své počáteční posouzení možných přínosů skupiny a dále ji navštěvovali a mluvili o napětí, které prožíváte a o pochybách o skupinové terapii. Prosíme Vás, abyste se na začátku zavázali, že na terapeutickou skupinu přijdete a účastníte se alespoň dvanácti setkání. Do té doby budete mít jasnější představu o možné užitečnosti skupiny.

Docházka a skupinová soudržnost

Skupina pracuje nejúčinněji, když je soudržná, spolehlivá, předvídatelná. Podstatnou část toho tvoří pravidelná docházka, proto Vás žádáme, abyste skupině dávali ve svém rozvrhu přednost. Skupinová terapie nejlépe postupuje, když si každý člen cení a váží oddanosti a práce každého účastníka. Pravidelná docházka a aktivní účast na setkáních je důležitým způsobem, jak tento respekt a ocenění projevit. Podobně důležitý je včasný příchod na každé setkání. Když víte, že přijdete pozdě nebo budete chybět, prosíme Vás, abyste zavolali skupinovým terapeutům s co největším předstihem tak, aby o tom mohli skupině říct na začátku setkání. Když víte o nutném pozdním příchodu nebo nepřítomnosti týden nebo déle dopředu, oznamte to skupině na předchozím setkání. Také Vás prosíme, abyste skupinu dopředu informovali s dostatečným předstihem o svých plánech na dovolenou, pokud je to možné. Skupinoví terapeuti to oznámí také. Někdy se může stát, že skupina je posledním místem, kde byste chtěli být, protože se cítíte nepříjemně. Tyto případy mohou být ve skutečnosti neobyčejnými příležitostmi k psychoterapeutické práci. Také můžete očekávat, že některé z obtíží, které jste prožívali ve svém životě, se projeví ve skupině. Nenechte se tím odradit, Vlastně je to veliká příležitost, protože to znamená, že se společně se členy skupiny vypořádáváte s důležitými problémy, které Vám dělají starosti. Souhlasem s účastí ve skupinové terapii jste se rozhodli začít proces dávání a dostávání podpory a proces práce směrem k potřebným změnám ve svém osobním a mezilidském životě. Těšíme se, až budeme mít příležitost s Vámi společně pracovat ve skupině.

Převzato z knihy Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Irvin D. Yalom a Molyn Leszcz, Portál 2016

LaDílna

Ladílna je nezávislý terapeutický prostor pro poradenství a psychoterapii fungující v Plzni od roku 2013.

Sdružuje terapeuty se zaměřením na rogersovskou terapii, gestalt terapii a KBT.

Vedle individuální a skupinové terapie zde probíhá i vzdělávání a podpůrné skupiny pro zaměstnance ve zdravotnictví aj.